loading-icon

1. TOEPASSINGSGEBIED EN TEGENWERPELIJKHEID:

Behoudens uitdrukkelijk anders door ons  goedgekeurd,  zijn  al  onze  verplichtingen en overeenkomsten onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze contractanten, privépersonen of professionals, onderaannemers of leveranciers.

De wederpartij wordt verondersteld kennis genomen te hebben van de inhoud van deze algemene voorwaarden. Door een overeenkomst te sluiten met het bedrijf FIRMA PAUL DE SMET BVBA, gaat de contractant uitdrukkelijk akkoord met de hun volledige inhoud, en verzaakt aan het inroepen van zijn eigen, algemene voorwaarden.

2. PRIJSOFFERTES – PRIJZEN:

Indien niet door de klant aanvaard binnen de 30 dagen na hun afgifte, verloopt het bindend karakter van onze prijsoffertes.

Bovendien zijn onze prijsoffertes onderhevig aan herziening bij het optreden, na ondertekening van het contract, van op het moment van de ondertekening niet te voorziene gebeurtenissen,  zoals  substantiële  prijswijzigingen  van  de  materialen,  hun vervoer, lonen, sociale lasten of de toepassing van nieuwe belastingen, opgelegd krachtens een wet of verordening.

Onze prijzen zijn exclusief btw. De btw wordt apart vermeld op de factuur, aan het wettelijk tarief van toepassing op de datum van de factuur.

3. BETALINGEN:

Een voorschot van 25% is verschuldigd bij afsluiting van het contract, het saldo vanaf de overhandiging van de levernota aan de wederpartij.

In geval van wanbetaling van het voorschot, heeft het bedrijf FIRMA  PAUL  DE SMET BVBA het recht om haar eigen verplichtingen op te schorten tot normalisering van de situatie zonder in enig geval verantwoordelijk gehouden te worden voor de daardoor veroorzaakte vertraging, of om het contract als ontbonden te beschouwen en schade- vergoeding te eisen.

«Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij wanbetaling op de vervaldag, zijn
een verwijlintrest van 8% per jaar en een onherleidbare conventionele forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 50 €, van rechtswege en zonder vooraf- gaande kennisgeving, verschuldigd. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde en van de Belgische wet. Facturen worden
geacht zonder voorbehoud aanvaard te worden. Elke niet betwiste factuur als door de klant aanvaard.»

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde en/of geplaatste goederen  het eigendom blijven van het bedrijf FIRMA PAUL DE SMET BVBA, zolang de klant niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het risico op de geleverde goederen gaat echter onmiddellijk over de klant.

5. LEVERINGSVOORWAARDEN EN -TERMIJNEN:

De vastgestelde termijnen, zelfs contractueel, voor de uitvoering van onze verplichtingen (met name de leveringstermijnen) zijn steeds benaderend. In geval van vertraging, kan de contractant uitsluitend aanspraak maken op een vergoeding indien deze schriftelijk als boetebeding werd bepaald. In ieder geval kan het bedrag van de vergoeding nooit hoger zijn dan een twintigste van het bedrag van de levering.

Onze levertermijnen gaan in op het moment van de ontvangst van de betaling van het voorschot, zoals beschreven in hoger artikel.

6. VERVOER:

De te leveren goederen worden steeds op risico van de opdrachtgever vervoerd, zelfs indien de vervoermiddelen ons toebehoren.

7. OVERMACHT:

Overmacht en maatregelen van hogerhand geven ons het recht om alle of een deel van onze verplichtingen op te zeggen, er de uitvoering van op te schorten of te vertragen, zonder opzegging of vergoedingen, zelfs deze die voorafgaandelijk tussen de partijen werden overeengekomen.

Oorlog, oproer, betogingen, blokkades, deel- of algemene stakingen ongeacht van welke aard en waar zij zich voordoen, uitsluiting, sociale onrust van alle aard, epidemieën, zware weersomstandigheden, machinebreuk, explosies, onvoldoende toevoer van energie, brandstoffen, grondstoffen of verbruiksgoederen, het faillissement of de insolventie van onze leveranciers, een onderbreking in vervoermiddelen of andere ongevallen die de producten of verzending vertragen, alsook alle gebeurlijke soortgelijke gebeurtenissen van welke aard dan ook, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers, moeten als overmacht worden beschouwd.

8. WIJZIGINGEN:

De wederpartij heeft de mogelijkheid, mits de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf FIRMA PAUL DE SMET BVBA, om een wijziging van de gevraagde diensten of om extra diensten te verzoeken. Ervan uitgaande dat dit verzoek aanleiding geeft tot hogere kosten voor het bedrijf bij de uitvoering van haar diensten, kan ze de prijs ervan wijzigen in verhouding tot deze verhoging.

Indien de plaatsing- en aansluitingsbeschikkingen, vermeld onder “Plaatsing en aansluiting” op onze bestelbons, gewijzigd of aangepast moeten worden omwille van een voorkomende situatie tijdens de plaatsing of als gevolg van een verzoek daartoe vanwege de klant op het moment van plaatsing, zullen de bijkomende diensten en leveringen, noodzakelijk omwille van dergelijke amendementen of wijzigingen, afzonderlijk in
rekening worden gebracht.

In voorkomend geval heeft het bedrijf FIRMA PAUL DE SMET BVBA bovendien het recht de verdere uitvoeringsduur van haar verplichtingen te verlengen, mits het kan bewijzen dat een dergelijke verlenging het gevolg is van de wijzigingen of aanpassingen, genoodzaakt door de ondervonden situatie bij het plaatsen of tengevolge van een verzoek van de wederpartij.

In geval van annulering van een bestelling door de klant, of in de gevallen waarin het bedrijf FIRMA PAUL DE SMET BVBA de overeenkomst als nietig beschouwt wegens niet-betaling van het voorschot (art.3§2), zal de wederpartij moeten instaan voor alle veroorzaakte kosten als gevolg van een dergelijke annulering of opzegging. Dit geldt in het bijzonder voor de kosten die voortvloeien uit het starten van de uitvoering door het bedrijf. Het bedrag van deze kosten is op de klant verhaalbaar op eenvoudig vertoon van een factuur als bewijsstuk.

In geval van collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de klant is, is onze firma gerechtigd om desgevallend de overeenkomst te verbreken lastens de klant waarbij de reeds geleverde of verwerkte materialen en uitgevoerde prestaties te vergoeden zijn aan onze firma.

9. KLACHTEN:

Onze klanten zijn verplicht de goederen onmiddellijk na levering te controleren, teneinde eventuele schade of andere zichtbare gebreken op te sporen.

De ontvangst van de levering doet alle klachten vanwege de klant uit hoofde van zichtbare gebreken teniet, tenzij deze zijn voorbehoud binnen drie dagen na ontvangst of plaatsing per aangetekende brief te kennen geeft.

Op straffe van verval, dient elke klacht met betrekking tot facturen van het bedrijf FIRMA PAUL DE SMET BVBA binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te geschieden. Bij afwezigheid van enig bezwaar binnen deze termijn, worden onze facturen geacht zonder enig voorbehoud door onze klanten te zijn aanvaard.

10. GARANTIE:

Onverminderd, in voorkomend geval, de tien jaar garantie, zijn al onze producten en werken gedurende twee jaar gegarandeerd (onderdelen en arbeidsloon), vanaf de ondertekening van de levernota door de wederpartij. Deze garantie is van kracht bij normaal gebruik en is onderworpen aan een voldoende controle en onderhoud vanwege de klant (voor onze kachels geldt als voldoende onderhoud een onderhoud gerealiseerd door een daartoe bevoegd bedrijf, hetzij jaarlijks, hetzij na verbruik van 2500 kilo brandstof, naargelang van welke looptijd het eerste vervalt).

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK:

Deze algemene voorwaarden en alle contractuele betrekkingen die uit deze overeenkomst voortvloeien worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin ons hoofd-
kantoor gevestigd is.

12. Bij aanvechting van enige bepaling, blijven de andere geldig.

Privacy beleid

Uw persoonsgegevens worden door bvba PAUL DE SMET verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht.

De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door BVBA PAUL DE SMET verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

Via info@pauldesmet.be een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevens- beschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid
overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op pauldesmet.be of kan u via brief bij ons opvragen.

Ze kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (/om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dat meedelen op info@pauldesmet.be/een schrijven aan ons adres.

Meer over ons privacy beleid

Bijna van jou